Shërbimet

Këtu mund ti gjeni të gjitha shërbimet nga Medical Center.

Urologji

Shërbimet Poliklinike

• Vizita
• Ekzaminime Digjitorektale
• Marrja e exprimatit të Prostatës
• Sherbime Ehosonografike ( me Ultrazë)
• EHO – Doppler
• Kataterizime
• Incizione
• EKT te Condyllomave
• Lirimi i fimozës
• Pastrim, lidhje dhe përpunim të plagëve – lëndimeve
• Circumcizione me anestezion lokal (syneti)
• Meatotomia
• Ndërrimi i nefrostomës
• ESWL ( Thyerja e gurëve me ESWL)

Operacione të hapura

• Incizioni i abcesit në herdhe
• Circumcizioni nën anestezion total
• Karunkulektomia (heqja e karunkulave)
• Herniotomia
• Varikocella
• Biopsia e testikujve
• Uretherolithotomia
• Orchidectomia – në anestezion local
• Hidrocellectomia – në anestezion lokal
• Hidrocellectomia nën anestezion total
• Korrektimi operativ i hypospadive dhe epispadive
• Retenca e testikujve
• Cista e veshkave
• Prostatectomia radikale
• Cystectomia radikale
• Prostatectomia transvezikale
• Nephrolithotomia
• Hypospadia
• UCN pp reflux vesico- ureteral
• Trajtimi i hapur i stenozave ureterale
• Trajtimi kirurgjik i stenozave uretrale
• Trajtimi kirurgjik i gjendrrave limfatike ( Limphadenectomia)
• Nephrectomia radikale
• Trajtimi kirurgjik i gjendrrës suprarenale
• Nephrectomia
• Vendosja e testikujve protezë
• Heqja e divertikujve ne f. urinare
• Epididymectomia
• Cystae epididymis
• Disekcioni i venave penile
• Deviatio congenita penis
• Induratio penis plastic
• Epispadia
• Tumorektomia e veshkave
• Nephrectomia parciale

Endoskopia Urologjike

Shërbimet Endoskopike

• Cistoskopia
• Plasim Stenti
• Biopsia e prostates
• Biopsia e Fshikës Urinare
• Uretero-pielografia retrograde
• URS lithotripsia ( thyrja e gurëve në ureter me URS)
• URS eksplorative (shiqimi me URS i ureterëve)
• Cystolithomia
• Incizioni i ureterocellës
• TUR i tumorëve në fshikën urinare
• TUR i Prostatës
• Nefrostomia
• Cystostomia
• TUR colli v.urinalis
• Të gjitha ndërhyrjet tjera endoskopike në traktin urinarë

Ndërhyrjet operative me Laser

• Evaporizimi i prostatës me Laser
• RIRS (Litotripsia endoskopike e gurëve në veshkë me Laser)
• TUR colli v. urinalis me Laser ( Resekim i qafës së fshikës me Laser)
• Urethrotomia me Laser
• TUR e tumorëve në kupëzat renale dhe pielon me Laser
• Ureterotomia me Laser
• Trajtimi i tumorëve të fshikës urinare me Laser
• Ureterolithotomia me Laser
• Trajtimi i gurëve në fshikën urinare me Laser
• Ureterocellectomia me Laser
• Si dhe të gjitha ndërhyrjet tjera endoskopike në traktin urinarë me Laser.

Radiologji

Shërbimet Radiologjike

• U.I.V ( Urografia I.V.)
• Pielografia retrograde
• Uretrografia
• Kavernozografia
• Rtg. nativi i urotraktit
• Rtg. L-S
• Rtg. Pullmo
• Rtg. e kokës
• Rtg. e nyjeve
• Rtg. e qafës
• Rtg. e krahrorit
• Rtg. e ekstremiteteve
• Rtg. e komblikut